SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC

 
SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC


BAN QUẢN LÝ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐINH XUÂN CƯỜNG
Phone: 0905814588

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN TIẾN LỰC

Phone: 0977772222

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN TƯỜNG HUY

Phone: 0983499789

TỔNG GIÁM ÐỐC

TÔ VĂN HIỆP

Phone: 0903503555
Email: ceo@glcc-logistics.com

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN THỊ KIM DUNG
Phone: 0914168837
Email: admin-mng@glcc-logistics.com

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phone: 0913497207

KẾ TOÁN TRƯỞNG


HÀ THỊ NGỌC DUNG

Phone: 0906515004
Email: acc-mng@glcc-logistics.com

TP. KINH DOANH VẬN TẢI


TRẦN VĂN LŨY

Phone: 0931921117
Email: trucking-mng@glcc-logistics.com

TP. ĐẠI LÝ GIAO NHẬN


PHAN THẢO LY
Phone: 0787673800
Email: fwd-mng@glcc-logistics.com