SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC


Hội đồng quản trị:

Ông Đinh Xuân Cường
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Số điện thoại: 0905 814 588

 
Ông Nguyễn Tiến Lực
Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Số điện thoại: 0977 772 222Ông Nguyễn Tường Huy
Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Số điện thoại: 0983 499 789
 

Ban Quản Lý 

Ông Tô Văn Hiệp
Tổng giám đốc
Thạc sĩ Logistics
Trưởng ban Hợp Tác Quốc Tế - Hiệp hội vận tải ô tô (VATA) 
Chủ tịch Hiệp Hội Vận Tải Hàng Hóa Đường Bộ Đà Nẵng (DANATA) 
Số điện thoại: 0903 503 555
Email: ceo@glcc-logistics.com

Ông Lê Văn Đức
Trưởng phòng kinh doanh vận tải
Cứ nhân Kinh tế
Số điện thoại: 0913 497 207
Email: trucking-mng@glcc-logistics.com

Bà Phan Thị Kim Dung
Trưởng phòng Hành chính- Tổng hợp
Cử nhân kinh tế
Số điện thoại: 0914 168 837
Email: admin-mng@glcc-logistics.com

Bà Hà Thị Ngọc Dung
Kế toán trưởng
Cử nhân Kinh tế
Số điện thoại: 0906 515 004
Email: acc-mng@glcc-logistics.com