DỰ ÁN THỦY ĐIỆN RÀO TRĂNG 4

Dự án Thủy điện Rào Trăng 4 của Phòng Kinh doanh Vận tải trong năm 2019.