VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

Thông tư của Bộ Tài Chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngày 02 tháng 01 năm 2018.